Komediopisanie

1
Regulamin 5. edycji konkursu „Komediopisanie”:

Organizatorem konkursu „Komediopisanie” jest Teatr Powszechny w Łodzi.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu dramatycznego o charakterze komediowym. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora, jak również nie może być wcześniej publikowany lub wystawiany.

Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest:

nadesłanie pracy sygnowanej godłem (złożoną z dowolnych liter nazwą, nie będącą formą graficzną) w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (wyłącznie dokument Word na płycie CD).

dołączenie do pracy w osobnej kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail), krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.) oraz pisemnego oświadczenia autora pracy o przysługujących mu prawach do pracy konkursowej oraz przeniesieniu praw autorskich, wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Prace należy przesyłać na adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na zasadach wyłączności, w zakresie nieograniczonym czasowo ani terytorialnie w zakresie realizacji i pierwszego wystawienia spektaklu teatralnego opartego na zgłoszonej pracy (prapremiery), w zakresie publikacji w wydawnictwach wydawanych przez Organizatora, w tym również z formie elektronicznej oraz w Internecie jak i rozpowszechniania pracy konkursowej w ramach wydawnictw wydawanych przez Organizatora. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia autora o przeniesieniu praw autorskichna Organizatora konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2016 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 stycznia 2017 r.

Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród do rozdysponowania wynosi 70 000 złotych. Podział nagród leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.


Podkreślenia moje.

[ Dodano: Pon 19 Paź, 2015 ]
Zapomniałam linka podać: http://powszechny.pl/pl/komediopisanie-1/
"Istnieje na świecie parę rzeczy ważniejszych niż pokój, a jedną z nich jest godne człowieczeństwo. Koncepcja, że ludzkość miałaby zrezygnować z wojen wyłącznie ze strachu, to poniżenie ludzkiej godności, zwłaszcza gdy w grę wchodzi strach przed czymś tak banalnym jak technika, którą ludzie sami przecież wymyślili" (Chesterton)

2
Matko święta, naprawdę organizują jeszcze konkursy, gdzie wymagają używania archaicznej płytki CD? :roll:
ODPOWIEDZ

Wróć do „Konkursy literacko-poetyckie”